W dniach 17-30.06.2024r. z okazji Dnia Taty badania zamówisz nawet o 20% taniej

Skorzystaj

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ INSTYTUT-MIKROEKOLOGII.PL

Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Instytut-Mikroekologii.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.instytut-mikroekologii.pl na rzecz Klientów.
2. Klient to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca to Instytut Mikroekologii Sp. z o.o., ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253708, NIP: 7792279486 oraz REGON: 300257149, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
5. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.instytut-mikroekologii.pl. Serwis świadczy na rzecz Klientów Usługi.
6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień na Usługi przez Klienta. Dodanie Usługi do listy Usług objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Usłudze w obszarze strony internetowej Serwisu.
8. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi.
9. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Instytut Mikroekologii Sp. z o.o., ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, e-mail: biuro@instytut-mikroekologii.pl, tel.: 61 862 63 15.
10. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
11. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
12. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
13. Dostarczenie to doręczenie Klientowi pakietu do wykonania badania lub jego wyniku, na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem przewoźnika.
14. Zlecenie badania to arkusz przesłany Klientowi w ramach pakietu do wykonania badania lub pobrany z zasobów Serwisu, zawierający informacje dotyczące badanej osoby, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania laboratoryjnego i interpretacji wyniku.
15. Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
16. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki umowne

1. Usługodawca ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Serwisu: www.instytut-mikroekologii.pl/strony-informacyjne/regulamin.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
5. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z  Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu przycisku „Zarejestruj się”, znajdującego się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie Usług na rzecz Klientów

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów płatne Usługi, a nadto następujące bezpłatne Usługi:

 1. udostępnienie okna serwisu społecznościowego,
 2. udostępnienie formularzy kontaktowych,
 3. udostępnienie formularzy zamówień,
 4. udostępnienie wyszukiwarek,
 5. udostępnienie mapy,
 6. prowadzenie Konta Klienta.

2. Umowa o świadczenie Usługi przesłania zestawu do pobrania materiału biologicznego zawierana jest na czas oznaczony w chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza o którym stanowi §3 ust. 5 pkt 2 Regulaminu i ulega zakończeniu w momencie otrzymania przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z jego realizacji przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest odpłatne przesłanie Klientowi zestawu służącego do pobrania materiału biologicznego, w celu umożliwienia skorzystania z Usługi badania laboratoryjnego.
3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia okna serwisu społecznościowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna serwisu zewnętrznego (tzw. slider) i ulega zakończeniu w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie okna serwisów społecznościowych: Facebook (https://facebook.pl), Instagram (https://instagram.com) oraz YouTube (https://youtube.com), znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyświetlenia strony wizytówkowej Usługodawcy w tych serwisach i umożliwienia Klientowi skorzystania z ich funkcjonalności.
4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i ulega zakończeniu w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
5. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie poniższych formularzy, znajdujących się na stronie internetowej Serwisu:

 1. formularza zamówienia Usługi badania laboratoryjnego, w celu wysłania zamówienia do Usługodawcy,
 2. formularza zamówienia zestawu do badań, w celu wysłania zamówienia do Usługodawcy.

6. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z pola wyszukiwarki i ulega zakończeniu w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie wyszukiwarki badań, wyszukiwarki dietetyków oraz wyszukiwarki punktów partnerskich, w celu przeprowadzenia wyszukiwania w zasobach Serwisu z wykorzystaniem słów kluczowych, lokalizacji lub kategorii wskazanej przez Klienta.
7. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z
okna mapy i ulega zakończeniu w chwili skorzystania z niego bądź zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem
niniejszej Umowy jest udostępnienie okna aplikacji Mapy Google (https://google.com/maps), w celu precyzyjnego
wskazania lokalizacji siedziby Usługodawcy.
8. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
9. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Usługa badania laboratoryjnego

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługę badania laboratoryjnego na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
2. Przedmiot Umowy obejmuje:

 1.  zobowiązanie Usługodawcy do wykonania na rzecz Klienta usługi medycznej, polegającej na przeprowadzeniu badania laboratoryjnego przesłanego przez Klienta materiału biologicznego, w zakresie wskazanym w Zleceniu badania,
 2. zobowiązanie Klienta do dostarczenia materiału biologicznego wraz z poprawnie wypełnionym Zleceniem
  badania i zapłaty Usługodawcy ceny Usługi oraz pokrycia kosztów transportu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu lub wyczerpania limitu Usług podlegających promocji.
4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
5. Jeżeli dana usługa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
6. Umowa o świadczenie Usługi badania laboratoryjnego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.
7. Usługa nie obejmuje pobrania materiału biologicznego od badanej osoby. W przypadku części badań, materiał należy pobrać w profesjonalnym laboratorium medycznym, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
8. Klient wypełnia Zlecenie badania przy użyciu prawdziwych i dotyczących badanej osoby danych.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki:

 1. niewłaściwego zabezpieczenia materiału biologicznego na potrzeby transportu,
 2. innego niż zalecany przez Usługodawcę sposobu pobrania materiału biologicznego od badanej osoby, niewłaściwej interpretacji wyniku badania, spowodowanej podaniem błędnych informacji w Zleceniu badania lub wykonaniem badania pomimo istnienia przeciwwskazań.

10. Realizacja badania laboratoryjnego będącego przedmiotem Usługi następuje w czasie wskazanym w opisie danego badania w Serwisie, liczonym od dnia otrzymania materiału biologicznego od Klienta.
11. Czas realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany/uzupełnienia zamówienia przez Klienta.
12. Wydanie wyników badania odbywa się:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
 2. w przypadku wyboru odbioru osobistego wyniku przez Klienta, w siedzibie Usługodawcy w Dniach Roboczych w
  godzinach otwarcia,
 3. w przypadku wyboru przez Klienta opcji przesłania pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail – wynik
  zaszyfrowany,
 4. w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru przez upoważnioną osobę, w siedzibie Usługodawcy w Dniach
  Roboczych w godzinach otwarcia, po okazaniu przez osobę upoważnioną dowodu tożsamości oraz upoważnienia
  do odbioru badania. W przypadku odbioru wyników badań małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego nie
  ma wymogu okazania stosownego upoważnienia.

13. Wydanie wyników badania następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
14. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien szczegółowo zapoznać się opisem produktu oraz wskazaniami dotyczącymi
badań, które są dostępne na stronie internetowej Serwisu przy każdej ofercie badań.
15. Klient winien przesłać do badania laboratoryjnego materiał biologiczny pobrany w ramach korzystania z zestawu do
pobrania tego materiału, w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od dnia zakupu zestawu. W razie przekroczenia tego
terminu, warunki korzystania z usług badania laboratoryjnego muszą być każdorazowo indywidualnie ustalane z
Usługodawcą, w szczególności w zakresie dostępności danego badania oraz cen jego wykonania.

§5 Zamówienia

1. Zamówienia na Usługi badań laboratoryjnych można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, może wybrać sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:

 1.  „Stworzyć konto?”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji
  Konta Klienta i przy jego użyciu składa zamówienie.
 2. „Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania
  zamówienia.

4. W obszarze formularza zamówień, Klient podaje:

 1.  informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
 2.  informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia.

5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usług ujętych w zamówieniu.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania materiału do badań przez Usługodawcę.
9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Usługi, zmianę adresu Dostarczenia.
10. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać propozycję modyfikacji zamówienia w następujący sposób:

 1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 2. dokonanie podziału opakowań do badań podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany
w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem
przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Klienta.
12. Usługodawca niezwłocznie po przyjęciu zamówienia rozpocznie jego realizację. Maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od
zaksięgowania płatności, przekaże firmie kurierskiej zamówienie do dostarczenia.

§6 Płatności

1. Wartość płatności z tytułu świadczonych Usług badań laboratoryjnych jest ustalana na podstawie cennika Usług, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danej Usłudze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.
2. Koszty transakcji ponosi Klient.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi, kosztami transportu oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Klienta.
4. Serwis umożliwia płatność z tytułu świadczonych Usług:

 1. przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy,
 2. przelewem, BLIKiem lub kartą kredytową/ debetową przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności.

5. Termin płatności należności przypada na chwilę złożenia zamówienia.
6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi zostają dołączone do arkusza z wynikiem badania podlegającego wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
 2.  rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie
  powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej
transakcji.
10. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia zestawu do
poboru materiału biologicznego lub arkusza z wynikiem badań, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia inny niż najtańszy
zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

§7 Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych
Kontaktowych Usługodawcy.
2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
  Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Z uwagi na powyższe Konsument nie może odstąpić od umowy w zakresie usług badania laboratoryjnego, po ich wykonaniu przez Usługodawcę. Zgodnie z powyższym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi nabywającemu nagrania szkoleń (webinary), do których dostęp został przekazany Konsumentowi przez Usługodawcę.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

§9 Postanowienia uzupełniające

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Usług są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
 3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
 4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§10 Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Mikroekologii Sp. z o.o., ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253708, NIP: 7792279486 oraz REGON: 300257149.
2. Dane osobowe przetwarzane są stosownie do przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U.2018, poz. 1000, ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. W sprawach związanych z danymi kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl.
4. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług wynikających z Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu na podstawie zgody osób, których dotyczą, gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na pisemne żądanie osoby, której dane dotyczą.
5. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną.
7. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania ma pełen dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania ma prawo do przenoszenia danych.
10. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znaleźć można w obszarze strony internetowej Serwisu tutaj.

§11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
3. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
4. Klient jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
5. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez
Usługodawcę, zakresu usług, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez
Usługodawcę i wynikających z tego zmiany kosztów.
6. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w dniu zmiany oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym. W razie umów o charakterze ciągłym, Konsument ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
7. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany, za wyjątkiem umów o charakterze ciągłym, z odpowiednim zastosowaniem ust. 6 powyżej.
8. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
9. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 26 stycznia 2021 roku.

Data aktualizacji 03.01.2024r.