W dniach 17-30.06.2024r. z okazji Dnia Taty badania zamówisz nawet o 20% taniej

Skorzystaj

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 3 stycznia 2024 r.

1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Instytut Mikroekologii Sp. z o.o., ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253708, NIP: 7792279486 oraz REGON: 300257149, zwany dalej „IM”.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez IM informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub likwidacji Newslettera przez IM.
4. Newsletter zawiera informacje o ofercie badań IM, aktualnych promocjach, informacje naukowe, informacje o szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach organizowanych przez IM oraz partnerów IM, inne wiadomości dotyczące bezpośrednio lub pośrednio IM, w tym opinie, materiały prasowe, inne.
5. Każdy Newsletter zawiera:

 1. informację o IM jako nadawcy Newslettera,
 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 3. treść Newslettera,
 4. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub możliwości uaktualnienia
  danych kontaktowych Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.instytut-mikroekologii.pl lub poprzez wyrażenie takiej zgody bezpośrednio, na piśmie:

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz imienia i nazwiska Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej, dla Użytkowników zapisujących się poprzez stronę internetową,
 2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu lub na piśmie – adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. potwierdzenie rejestracji w przesłanej przez IM wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Instytutu Mikroekologii” oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

8. Potwierdzenie rejestracji oraz zaakceptowanie regulaminu powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi
Newsletterów.
9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz imienia i nazwiska Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
10. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Instytut Mikroekologii Sp. z o.o., ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253708, NIP: 7792279486 oraz REGON: 300257149.
11. W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl lub pod nr telefonu: 61 862 63 15.
12. Informacje na temat przysługujących uprawnień osób fizycznych a także pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zawarte w „Polityce prywatności”.
13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link ‘Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych’ umieszczony w stopce każdego Newslettera.
14. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
15. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl
 2. telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 61 862 63 15, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

16. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, IM zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
17. IM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.instytut-mikroekologii.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.