W dniach 17-30.06.2024r. z okazji Dnia Taty badania zamówisz nawet o 20% taniej

Skorzystaj

Regulamin korzystania z usług dietetyka Instytutu Mikroekologii

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania
jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę, którym jest Instytut Mikroekologii Sp.z o. o. ul. Sielska 10 60-129
Poznań.
2. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.
3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i
akceptacja wszystkich jego postanowień.
4. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, on-line oraz drogą teleinformatyczną.
5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez dietetyka Instytutu Mikroekologii nie dają gwarancji odniesienia
skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt
porad dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez dietetyka zawierają indywidualną
interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także, że zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu
dietetyka. Pacjent zobowiązany jest nie zatajać jakichkolwiek informacji w wywiadzie żywieniowym i oświadczać wyłącznie
prawdę.
6. Dietetyk Instytutu Mikroekologii nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Pacjenta
niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych
ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.
7. Dietetyk Instytutu Mikroekologii może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
a. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
b. zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Pacjenta zagraża bezpieczeństwu,
jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Instytutu Mikroekologii lub osób postronnych;
c. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub
naruszałoby prawa osób trzecich;
d. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała
metodą bioimpedancji elektrycznej. Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne,
konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne. Zamówienia
przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, drogą mailową lub telefoniczną.
2. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz
na stronie www.instytut-mikroekologii.pl
3. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego.
4. Usługi świadczone przez dietetyka Instytutu Mikroekologii, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji
medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność
leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
5. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie
mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.
6. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta
stanowią własność intelektualną dietetyka Instytutu Mikroekologii i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich,
kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek
własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka
Instytutu Mikroekologii, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych

1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w
ramach konsultacji wstępnej. Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi
odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
2. Konsultacje online wymagają potwierdzenia rezerwacji w formie przedpłaty na konto Instytutu Mikroekologii.

IV. Obowiązki Usługodawcy

1. Przy deklaracji wykupienia przez Pacjenta jadłospisu od momentu otrzymania płatności, przy spełnieniu powyższych
obowiązków, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia diety w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
2. Usługodawca w wyznaczonym terminie prześle jadłospis za pośrednictwem poczty e-mail. Materiały przygotowywane przez
dietetyka Instytutu Mikroekologii są wysyłane w formie mailowej w postaci nieedytowalnego pliku PDF.
3. W ciągu 7 dni od otrzymania jadłospisu dopuszczalna jest jednorazowa korekta jadłospisu (wykluczanie 1-2 produktów,
jednorazowa wymiana 1-2 potraw), jest ona dokonywana przez Usługodawcę po otrzymaniu prośby mailowej od Pacjenta.

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Usługodawca, tj. Instytut Mikroekologii Sp. z o.o., ul. Sielska 10, 60-129 Poznań,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253708, NIP: 7792279486
oraz REGON: 300257149.
2. Dane osobowe przetwarzane są stosownie do przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r.
(t.j. Dz.U.2018, poz. 1000, ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail:
inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych
osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, z uwagi na co odmowa ich podania skutkować będzie odmową realizacji
usługi.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług i zabezpieczenia wszelkich roszczeń z tym
związanych. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie znajdują się Polityce prywatności, o której mowa w ust. 11 poniżej.
7. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, ma pełen dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych osobowych nie obejmuje okoliczności, gdy dane
konieczne są do zabezpieczenia roszczeń bądź gdy obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.
8. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofanie.
9. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych.
10. Osoba, której dane są przedmiotem przetwarzania, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znaleźć można w obszarze strony internetowej
Serwisu tutaj.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

• przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy
naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie
człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,
• nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z
Usługodawcą,
• będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,
• wypełniając niezbędne formularze podaje prawdziwe dane,
• przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim
lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia
badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,
• będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,
• wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku
bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.

Stan na dzień 03.01.2024 r.