§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, zwany dalej Instytutem.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na stoisku stacjonarnym i online Instytutu podczas Konferencji warsztatowej „SKUTECZNA DIETOTERAPIA I DIAGNOSTYKA W GABINECIE DIETETYCZNYM” w dniu 25 września 2021 r.
 3. W ramach konkursu zostanie przygotowane pytanie konkursowe.
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić na kwestionariuszu Konkursowym dostępnym stacjonarnie oraz online podczas Konferencji i dostarczyć na stoisko stacjonarne lub wirtualne Instytutu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków (a-e):e) udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe: „Dlaczego histamina jest mediatorem o wielu obliczach?”a) zapoznanie się z regulaminem Konkursu dostępnego na stoisku i na stronie https://instytut-mikroekologii.pl/regulamin-konkursu-instytutu-mikroekologii oraz zaakceptowanie go,b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w Konkursie (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych),c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Mikroekologii Sp. z o.o.&Co. Sp. Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 10, w celu korzystania z prowadzonej przez Instytut Mikroekologii Sp. z o.o.&Co. Sp. Komandytowa usługi “Newsletter”, której zasady świadczenia określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter,

  d) podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:

  – imienia i nazwiska,
  – adresu e-mail,
  – numeru kontaktowego,
  – specjalizacji zawodowej.

 3.  W Konkursie nie mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora, ani członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora podczas Konferencji warsztatowej „SKUTECZNA DIETOTERAPIA I DIAGNOSTYKA W GABINECIE DIETETYCZNYM” w dniu 25 września 2021 oraz przekazanie arkusza konkursowego stacjonarnie lub online.
 2. Za udział w konkursie przewidziany jest prezent gwarantowany dla każdego Uczestnika, który spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone szczegółowo w § 2. Prezentem gwarantowanym jest dostęp do webinaru dotyczącego mikrobioty jelit oraz otrzymanie kodu rabatowego upoważniającego do wykonania badań mikrobioty jelit KyberKompakt i KyberKompakt Pro oraz nadwrażliwości pokarmowych ImuPro (wszystkie panele) ze zniżką 10%. Kod rabatowy obowiązywać będzie do 31.12.2021r. w siedzibie Instytutu w Poznaniu oraz w e-sklepie Instytutu dostępnym pod adresem https://instytut-mikroekologii.pl/esklep/.
 3. Nagrodę otrzymają trzy osoby, które w najbardziej pełny i najciekawszy sposób udzielą odpowiedzi na pytanie Konkursowe oraz spełnią wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie określone szczegółowo w § 2. Oceny odpowiedzi i wyłonienia ww. osób dokonają pracownicy Instytutu.
 4. Nagrodami w Konkursie są:
  – badanie mikrobioty jelit KyberKompakt,
  – książka “Dysbioza jelitowa”, dr n. med. Mirosława Gałęcka, wydawnictwo PZWL,
  – dostęp do webinaru „IBS okiem dietetyka i osteopaty” prowadzony przez mgr Katarzynę Drews-Raczewską (dietetyk) oraz mgr Rafała Raczewskiego (osteopata)
 5. Wszelkie wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  postanowień jego  Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani publicznie podczas Konferencji, a jeśli zdobywca nagrody nie zgłosi się podczas wydarzenia, Organizator poinformuje o wygranej telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną w przeciągu  3  (trzech)  dni  roboczych od  zakończenia  Konkursu. W tym celu zostanie wykorzystany nr telefonu i/lub e-mail wskazany w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w §1 ust. 4 powyżej.
 7. Celem potwierdzenia  woli  przyjęcia  nagrody,  powiadomiony  Zdobywca  powinien  odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba:  mgr Monika Cyprian.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  o  ile  nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności  zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Instytutu.

Poznań, 25.09.2021 r.

Oddział w Warszawie